13 lipca 2024
SEO pozycjonowanie
Prace magisterskie

Analiza ekonomiczna – definicje

Analiza jest metodą poznawczą obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie powiązań pomiędzy tymi elementami (zależności przyczynowo skutkowe)

Analiza ekonomiczna to:

1) Analiza stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie.
2) Dyscyplina naukowa dotycząca zespołu metod umożliwiających stosowanie diagnoz gospodarczych w przedsiębiorstwie.
3) Opracowanie diagnostyczne (dokument) lub czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej.
Analiza ekonomiczna polega głównie na „odczytywaniu” wskaźników ekonomicznych tzn. na interpretacji zjawisk gospodarczych w nich zawartych.

Rzeczą analizy ekonomicznej jest stworzenie takiego zespołu metod poznawczych i środków badawczych, które umożliwiły by szybkie a równocześnie konkretne i uzasadnione opracowanie wniosków mogących być podstawą właściwych operatywnych decyzji.

Analiza ekonomiczna zmierza do ustalenia czy i w jakim stopniu działalność gospodarcza pozostaje w zgodności z zasadą racjonalnego działania; dotyczy to stanu osiągniętego jak i projektów przyszłego działania.

Analiza ekonomiczna jest procesem rozkładu i może mieć dwojaki charakter:
– może być procesem fizycznym
– może być procesem abstrakcyjnym.

Funkcje analizy ekonomicznej:

1. Funkcja poznawcza
2. Funkcja informacyjna – przywołuje dualizm rozumienia analizy ekonomicznej, analiza ekonomiczna tworzy pewien system informacji (wymiar, o którym często się zapomina); dokładność wyniku zależy od systemu informacyjnego jaki się zbuduje (dokładność i ilość danych)
3. Funkcja kontrolna – nie kontrola
4. Funkcja oceniająca
5. Funkcja decyzyjna

Analiza ekonomiczna dzieli się na:
I Analiza finansowa- w jej zakresie znajdują się kategorie o charakterze finansowym i wynikowym.
II Analiza techniczno-ekonomiczna- zajmuje się procesem produkcji oraz szeroko rozumianymi zasobami.

Podstawowe etapy procedury analizy ekonomicznej:

1. Zdefiniowanie obiektu badań
2. Wybór kryterium oceny
3. Wybór adekwatnej miary
4. Ustalenie wzorca odniesienia
5. Określenie odchyleń
6. Postawienie wstępnej hipotezy, sformułowanie modelu i przeprowadzenie analizy przyczynowej
7. Postawienie diagnozy
8. Ustalenie działań racjonalizujących

Wskaźniki ekonomiczne:
1. Czas
– statyczne
– dynamiczne
· przy podstawie stałej
· przy podstawie łańcuchowej
– bieżące
– okresowe
– problemowe
2. Pojemność: pole recepcji
– syntetyczne
– cząstkowe
Pojemność: pole decyzji
– sterowne
– niesterowne
3. Budowa
– brutto
– netto
– ilościowe (bezwzględne, kwantytywne)
– jakościowe (względne, kwalifikatywne)
4. Jednostka
– pieniężne
– naturalne
– umowne
ODCHYLENIA
ISTOTNE NIEISTOTNE
ZALEŻNE NIEZALEŻNE
KORZYSTNE NIEKORZYSTNE

Ogólne zasady sporządzania analizy ekonomicznej:
1. Obiektywizm
2. Istotność
3. Wiarygodność
4. Zwięzłość i przejrzystość
5. Kompleksowość
6. Aktualność

Trzy sposoby prezentacji analizy:
1. Liczbami – szeregi, tablice
2. Opisem – daje możliwość ujawnienia wniosków z analizy jakościowej, ze wskaźników
niemierzalnych.
3. Graficznie – pozwala na daleko idące skrócenie czasu percepcji
Źródła danych do analizy:
1. Ewidencyjne
– pierwotne
– wtórne
2. Pozaewidencyjne
– wewnętrzne
– zewnętrzne
lub również
– pierwotne
– wtórne

Bibliografia:
· Wykład z Politechniki Warszawskiej pt. „Analiza finansowa”
· Internet: www.sciaga.pl ; www.businessplan.republika.pl

Analiza ekonomiczna – podstawowe wiadomości

1. Metody analizy ekonomicznej.
a) metoda porównań
b) metoda kolejnych podstawień, różnic cząstkowych, podstawień krzyżowych

2. Analiza działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa
a) pomiar produkcji
b) zdolność produkcyjna
c) analiza struktury asortymentowej, rytmiczności produkcji (równomierność wykonania)

3. Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa.
a) podział kosztów
b) układ rodzajowy i układ kalkulacyjny
c) próg rentowności
d) analiza kosztów pracy

4. Analiza gospodarki środkami trwałymi i obrotowymi
a) produkcyjność środków trwałych
b) wpływ gospodarowania środkami trwałymi na wynik ekonomiczny

5. Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstwa
a) aktywa i pasywa
b) pokrycie finansowe majątku trwałego

Analiza ekonomiczna zajmuje się badaniem struktury zjawisk i procesów gospodarczych oraz przyczyn, które doprowadziły do powstania danego zjawiska czy procesu gospodarczego.

Analiza dzieli się na:
– strukturalna (bada z jakich cząstek składa się poszczególne zjawisko gosp.)
– przyczynowa (źródła powstania przyczyny)

Analiza ekonomiczna dzieli się na:
-makroekonomiczna (dotyczy zjawisk i procesów w całej gosp.)
– mikroekonomiczna (procesy zachodzące w naszej firmie)

Celem analizy ekonomicznej jest dostarczanie danych (dane – ciąg zdarzeń), które są użyte w procesie decyzyjnym.

źródło: www.esiagi.info

administrator
Pozycjoner SEO, webmaster - projektowanie stron i sklepów internetowych, Wordpress, Prestashop, optymalizacji serwisów internetowych. Prywatnie pasjonat fotografii portretowej, muzyki, filmu, marketingu internetowego, programów graficznych. https://www.seowebmarketing.pl | https://www.instagram.com/seopoland

Leave feedback about this