23 maja 2024
SEO pozycjonowanie
Prace magisterskie

Analiza ekonomiczna – pisanie prac, prace magisterskie

Pisanie prac magisterskich i licencjackich z analizy ekonomicznej

Teoretyczne podstawy – Kartezjusz “Rozprawa o metodzie” 1637r.
Ustalił zasady do tej pory niepodważalne.

– nie wolno uważać za prawdziwe co nie zostało całkowicie zbadane, udowodnione
– badaną rzecz trzeba rozłożyć na części
– badając cokolwiek należy zaczynać od rzeczy najłatwiejszych a kończyć na najtrudniejszych, zakładając związek między elementami bardzo odległymi.
– ujmując przedmiot badania, jego elementy należ wyliczać tak dokładnie lub ogólnie by niczego nie pominąć

Analiza to sposób postępowania naukowego, uporządkowania, dzielenia całości na elementy składowe.

Cele analizy:
– zbadanie struktury całości
– poznanie mechanizmu powiązań między elementami składowymi

1. Analiza ekonomiczna to nauka o współczynnikach i ich systemach budowanych na podstawie danych ze wszystkich typów ewidencji a także nauka o metodach dokonywania oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw przy uwzględnieniu specyfiki ich pracy.

[chodzi o narzędzia pomiaru]

2. Rzeczą analizy ekonomicznej jest stworzenie takiego zespołu metod poznawczych i środków badawczych, które umożliwiły by szybkie a równocześnie konkretne i uzasadnione opracowanie wniosków mogących być podstawą właściwych operatywnych decyzji.

[istotą jest związek analizy ekonomicznej z procesem
zarządzania- decydowanie]

3. Analiza ekonomiczna polega głównie na „odczytywaniu” wskaźników ekonomicznych tzn. na interpretacji zjawisk gospodarczych w nich zawartych.

[czytanie danych w sposób przydatny do oceny]

4. Analiza ekonomiczna zmierza do ustalenia czy i w jakim stopniu działalność gospodarcza pozostaje w zgodności z zasadą racjonalnego działania; dotyczy to stanu osiągniętego jak i projektów przyszłego działania.

[pytanie o efektywność]

Analiza ekonomiczna jest procesem rozkładu i może mieć dwojaki charakter:
– może być procesem fizycznym
– może być procesem abstrakcyjnym

Czym analiza ekonomiczna nie jest:
1. analiza ekonomiczna nie jest (ale się wiąże) kontrolą

elementy kontroli:
– znaleźć nieprawidłowości
– znaleźć winnego
– ukarać
kontrola jest nastawiona na przeszłość, natomiast analiza na przyszłość
W analizie ekonomicznej nie szuka się winnych, ale przyczyny; nie służy do karania. Może być przeprowadzana w celu kontroli, lecz to nie to samo.

2. Analiza ekonomiczna nie jest rachunkiem ekonomicznym.
Rachunek ekonomiczny – zbiór metod oceniających opłacalność określonej decyzji.

Funkcje analizy ekonomicznej

1. Funkcja poznawcza
2. Funkcja informacyjna – przywołuje dualizm rozumienia analizy ekonomicznej, analiza
ekonomiczna tworzy pewien system informacji (wymiar, o którym często się zapomina); dokładność wyniku zależy od systemu informacyjnego jaki się zbuduje ( dokładność i ilość danych)
3. Funkcja kontrolna – nie kontrola
4. Funkcja oceniająca
5. Funkcja decyzyjna

Analiza ekonomiczna dzieli się na:
I Analiza finansowa
W jej zakresie znajdują się kategorie o charakterze finansowym i wynikowym.

II Analiza techniczno-ekonomiczna
Zajmuje się procesem produkcji oraz szeroko rozumianymi zasobami.

Proces porównania

1. Układ odniesienia normatywny – porównania ze wskaźnikami postulowanymi.
a. porównanie z planem (normą) pierwotnym
b. porównanie z planem (normą) skorygowanym – plan pierwotny dostosowany do
warunków dzisiejszych.
2. Układ odniesienia dynamiczny (historyczny) – porównanie w czasie.
a. proste
b. łańcuchowe

3. Układ odniesienia przestrzenny
a. wewnętrzny
b. zewnętrzny

W oparciu o układy odniesienia można zbudować rodzaje kryteriów podziału:

Zakres i treść
– całościowe
– cząstkowe (fragmentaryczne)

Częstotliwość
– okresowe
– doraźne

Czas
– następcze
– bieżące
– symulacyjne

Podmiot wykonujący
– wewnętrzne
– zewnętrzne

Cel
– ocena stanu wewnętrznego
– ocena pozycji zewnętrznej

Podstawowe etapy procedury analizy ekonomicznej:

1. Zdefiniowanie obiektu badań
2. Wybór kryterium oceny
3. Wybór adekwatnej miary
4. Ustalenie wzorca odniesienia
5. Określenie odchyleń
6. Postawienie wstępnej hipotezy, sformułowanie modelu i przeprowadzenie analizy przyczynowej
7. Postawienie diagnozy
8. Ustalenie działań racjonalizujących

Wskaźniki ekonomiczne:

1. Czas – statyczne
– dynamiczne
· przy podstawie stałej
· przy podstawie łańcuchowej

– bieżące
– okresowe
– problemowe

2. Pojemność: pole recepcji – syntetyczne
– cząstkowe

Pojemność: pole decyzji – sterowne
– niesterowne

3. Budowa – brutto
– netto

– ilościowe (bezwzględne, kwantytywne)
– jakościowe (względne, kwalifikatywne)

4. Jednostka – pieniężne
– naturalne
– umowne
ODCHYLENIA

ISTOTNE NIEISTOTNE

ZALEŻNE NIEZALEŻNE

KORZYSTNE NIEKORZYSTNE

Ogólne zasady sporządzania analizy ekonomicznej:

1. Obiektywizm
2. Istotność
3. Wiarygodność
4. Zwięzłość i przejrzystość
5. Kompleksowość
6. Aktualność

Trzy sposoby prezentacji analizy:

1. Liczbami – szeregi, tablice
2. Opisem – daje możliwość ujawnienia wniosków z analizy jakościowej, ze wskaźników
niemieżalnych.
3. Graficznie – pozwala na daleko idące skrócenie czasu percepcji

Źródła danych do analizy:

1. Ewidencyjne
– pierwotne
– wtórne

2. Pozaewidencyjne
– wewnętrzne
– zewnętrzne
lub również
– pierwotne
– wtórne

Każda informacja kosztuje:

– bezpośrednio
– pośrednio (np. czas, który mógłby być wykorzystany na cos innego)

należy zatem ustalić optimum ilości informacji.

Pisanie prac magisterskich z analizy, analizy statystycznej, prawa, rachunkowości i finansów

materiały na temat analizy ekonomicznej

Leave feedback about this