13 lipca 2024
SEO pozycjonowanie
Prace magisterskie

Analizy ekonomiczne w przedsiębiorstwie

Analiza jest metodą poznawczą obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie powiązań pomiędzy tymi elementami (zależności przyczynowo skutkowe)

Analizy ekonomiczne w przedsiębiorstwie możemy podzielid według różnorodnych kryteriów (rys.2). Najważniejsze z nich to:

 • przeznaczenie analiz,
 • czas, którego dotyczą,
 • zastosowane metody badawcze,
 • szczegółowośd opracowania,

Analiza ekonomiczna to:

1) Analiza stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie.
2) Dyscyplina naukowa dotycząca zespołu metod umożliwiających stosowanie diagnoz gospodarczych w przedsiębiorstwie.
3) Opracowanie diagnostyczne (dokument) lub czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej.
Analiza ekonomiczna polega głównie na „odczytywaniu” wskaźników ekonomicznych tzn. na interpretacji zjawisk gospodarczych w nich zawartych..

Rzeczą analizy ekonomicznej jest stworzenie takiego zespołu metod poznawczych i środków badawczych, które umożliwiły by szybkie a równocześnie konkretne i uzasadnione opracowanie wniosków mogących być podstawą właściwych operatywnych decyzji.

Analiza ekonomiczna zmierza do ustalenia czy i w jakim stopniu działalność gospodarcza pozostaje w zgodności z zasadą racjonalnego działania; dotyczy to stanu osiągniętego jak i projektów przyszłego działania.

Analiza ekonomiczna jest procesem rozkładu i może mieć dwojaki charakter:

 • może być procesem fizycznym
 • może być procesem abstrakcyjnym.

Funkcje analizy ekonomicznej: 1. Funkcja poznawcza

 1. Funkcja informacyjna – przywołuje dualizm rozumienia analizy ekonomicznej, analiza ekonomiczna tworzy pewien system informacji (wymiar, o którym często się zapomina); dokładność wyniku zależy od systemu informacyjnego jaki się zbuduje ( dokładność i ilość danych)
 2. Funkcja kontrolna – nie kontrola
 3. Funkcja oceniająca
 4. Funkcja decyzyjna

Analiza ekonomiczna dzieli się na:

I Analiza finansowa – w jej zakresie znajdują się kategorie o charakterze finansowym i wynikowym.
II Analiza techniczno-ekonomiczna – zajmuje się procesem produkcji oraz szeroko rozumianymi zasobami.

Podstawowe etapy procedury analizy ekonomicznej:

 1. Zdefiniowanie obiektu badań
 2. Wybór kryterium oceny
 3. Wybór adekwatnej miary
 4. Ustalenie wzorca odniesienia
 5. Określenie odchyleń
 6. Postawienie wstępnej hipotezy, sformułowanie modelu i przeprowadzenie analizy przyczynowej
 7. Postawienie diagnozy
 8. Ustalenie działań racjonalizujących

Wskaźniki ekonomiczne:

 1. Czas
 • statyczne
 • dynamiczne
  . przy podstawie stałej
  . przy podstawie łańcuchowej
 • bieżące
 • okresowe
 • problemowe
 1. Pojemność: pole recepcji
 • syntetyczne
 • cząstkowe
  Pojemność: pole decyzji
 • sterowne
 • niesterowne
 1. Budowa
 • brutto
 • netto
 • ilościowe (bezwzględne, kwantytywne)
 • jakościowe (względne, kwalifikatywne)
 1. Jednostka
 • pieniężne
 • naturalne
 • umowne
  ODCHYLENIA
  ISTOTNE NIEISTOTNE
  ZALEŻNE NIEZALEŻNE
  KORZYSTNE NIEKORZYSTNE

Ogólne zasady sporządzania analizy ekonomicznej:

 1. Obiektywizm
 2. Istotność
 3. Wiarygodność
 4. Zwięzłość i przejrzystość
 5. Kompleksowość
 6. Aktualność

Trzy sposoby prezentacji analizy:

 1. Liczbami – szeregi, tablice
 2. Opisem – daje możliwość ujawnienia wniosków z analizy jakościowej, ze wskaźników
  niemieżalnych.
 3. Graficznie – pozwala na daleko idące skrócenie czasu percepcji

Źródła danych do analizy:

 1. Ewidencyjne
 • pierwotne
 • wtórne
 1. Pozaewidencyjne
 • wewnętrzne
 • zewnętrzne
  lub również
 • pierwotne
 • wtórne

Koszty i zyski przedsiębiorstwa:

Koszty są ważnym kryterium i miernikiem oceny efektywności przedsiębiorstwa. Ich zastosowanie w praktyce zarządzania wydaje się być nieograniczone. W analizie kosztów produkcji na potrzeby zarządzania dzielimy je na koszty: całkowite, przeciętne, jednostkowe, krańcowe, stałe i zmienne. Koszty te są określony sposób powiązane ze sobą.
Znajomość różnorodnych kosztów produkcji i związków zachodzących pomiędzy nimi jest niezbędna do prowadzenia analizy efektywności przedsiębiorstwa i maksymalizacji zysku przez nie na określonym rynku oraz w krótkim i długim okresie.
Analizując koszty produkcji w krótkim okresie, założyć trzeba stały poziom przynajmniej jednego czynnika produkcji. Przy tym założeniu każdy wzrost produkcji napotyka prawo spadających dochodów, w związku z czym rosną koszty produkcji.
Natomiast, analiza kosztów długim okresie czasu dotyczy tych sytuacji, w których przedsiębiorstwo zmienia nie tylko produkcję, lecz także strukturę kapitału. Zmiany te dotyczą wielkości i struktury takich czynników wytwórczych, jak: maszyny, budynki, budowle, ziemia itp. W długim okresie przedsiębiorstwo zmienia więc wielkość i strukturę swojego wyposażenia kapitałowego.
W analizie kosztów produkcji w długim okresie zasadnicza rolę odgrywa kategoria przeciętnych kosztów całkowitych.

administrator
Pozycjoner SEO, webmaster - projektowanie stron i sklepów internetowych, Wordpress, Prestashop, optymalizacji serwisów internetowych. Prywatnie pasjonat fotografii portretowej, muzyki, filmu, marketingu internetowego, programów graficznych. https://www.seowebmarketing.pl | https://www.instagram.com/seopoland

Leave feedback about this