13 lipca 2024
SEO pozycjonowanie
Prawo

Kwota wolna od podatku za 2022 rok – Nowy Polski Ład

podatki

W poniższym artykule przedstawimy ile wynosi kwota wolna od podatku w 2021 r., o ile zostanie zwiększona w wyniku wdrożenia zmian z „Polskiego Ładu” oraz jak jej podwyżka wpłynie na nasze rozliczenia podatkowe.

Zasadniczo kwota wolna od podatku to nic innego jak wartość, od której w corocznym rozliczeniu podatkowym nie musimy odprowadzać podatku. Podstawą do jej wyliczenia jest co do zasady dochód podatnika. Z kolei pod pojęciem dochodu należy rozumieć przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Najpierw przywołania wymaga sposób rozliczenia na skali podatkowej na zasadach ogólnych potem zaś przedstawimy progi dochodu, od którego nie zapłacimy fiskusowi podatku w rozliczeniu podatkowym za 2021 r.

W 2022 r. podwyższona jest kwota, jaką można zarobić bez podatku. Jeśli podatnik zarabia rocznie nie więcej niż 30.000 zł i jest opodatkowany tzw. skalą podatkową, to jego dochód nie zostanie opodatkowany i nie zapłaci podatku. Może jednak być zmuszony zapłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku dochodu do 120.000 zł podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł.

W efekcie kwota wolna od podatku to dochód do 30.000 zł, ponieważ gdy policzymy podatek według stawki 17% od 30.000 zł, kwota ta wyniesie 5100 zł, czyli tyle ile odlicza się od podatku (17% minus kwota zmniejszająca 5100 zł).

W przypadku dochodu przekraczającego 120.000 zł podatek wynosi 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. Kwota zmniejszająca jest już wkalkulowana w powyższe 15.300 zł, nie odlicza się jej dodatkowo od ustalonej kwoty podatku.

Kwota 120.000 to kwota dochodu, a zatem przychód po pomniejszeniu go o wartość kosztów podatkowych, ulg podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne

Dochód Wartość podatku
1-120.000 17% minus 5.100 zł
powyżej 120.000 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek podlega weryfikacji – Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedkłada Radzie Ministrów w terminie do 15 września danego roku propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku gdy kwota minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest wyższa od 1/12 ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Brak zaliczki na podatek 2022 – umowa zlecenie

Podatnik może zdecydować się, że zaliczek nie będzie płacił. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o niepobieranie zaliczek, wówczas płatnik nie pobiera ich najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

Prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi, którego roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli jeśli nie przekracza 30.000 zł. Jednocześnie podatnik nie może osiągać innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia kwoty wolnej lub są opłacane z działalności gospodarczej lub najmu / dzierżawy.

Wniosek podatnik składa odrębnie dla każdego roku podatkowego.

W sytuacji, gdy podatnik nie złoży wniosku lub gdy przekracza wartość 30.000 zł (czyli dochód przekroczy wartość wolną od podatku) zaliczki muszą być opłacane jak w przypadku pozostałych tytułów.

Takie samo prawo, do niepłacenia zaliczek dotyczy podatników, dla których płatnikami pozostają:

  • spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni,
  • oddziały Agencji Mienia Wojskowego – od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich lub odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Kto skorzysta na nowej kwocie wolnej od podatku?

Największą korzyść z podwyższenia kwoty wolnej od podatku odczują pracownicy na płacy minimalnej. W 2021 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2800 zł. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło o 210 zł i wynosi 3010 zł. Biorąc pod uwagę wzrost kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł, znaczna wartość uzyskanego przychodu nadal nie jest opodatkowana.

Kwota zmniejszająca podatek

Wysokość dochodu Kwota wolna od podatku
do 8000 zł 1360 zł
od 8001 zł do 13 000 zł 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
od 13 001 zł do 85 528 zł 525 zł 12 gr
od 85 528 zł do 127 000 zł 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

Kwota wolna od podatku na świecie

W większości systemów podatkowych we wszystkich krajach funkcjonuje kwota niepodlegająca opodatkowaniu. Jednak wysokość tej kwoty w poszczególnych krajach jest bardzo różna. Przykładowo w Europie kwoty zwolnione z podatku dochodowego kształtują się następująco: Niemcy – 9744 euro (20% średniej pensji), Grecja – 5000 euro (46%), Francja – 5963 euro (18%), Hiszpania – 17707 euro (73%), Austria – 11000 euro (32%), Finlandia – 16100 euro (40%), Luksemburg – 11265 euro (22%), Cypr – 19500 euro (71%), Belgia – 8680 euro (23%), Wielka Brytania – 9440 funtów=12000 euro (38%), Dania 46630 koron=6263 euro (10%). Jedynie w Bułgarii i na Węgrzech kwota ta wynosi 0.

administrator
Pozycjoner SEO, webmaster - projektowanie stron i sklepów internetowych, Wordpress, Prestashop, optymalizacji serwisów internetowych. Prywatnie pasjonat fotografii portretowej, muzyki, filmu, marketingu internetowego, programów graficznych. https://www.seowebmarketing.pl | https://www.instagram.com/seopoland

Leave feedback about this