24 czerwca 2024
SEO pozycjonowanie
Wrocław

Urbancard Wrocław – ceny biletów „Nasz Wrocław”, aplikacja Urbancard

Ostrów Tumski we Wroclawiu

Bilety, ceny i ich rodzaje

Taryfa obowiązująca od dnia 1 września 2021r.

 1. Bilety papierowe

Bilety jednorazowe

 1. Bilet jednorazowy – na wszystkie linie – Normalny – 4,60 PLN
 2. Bilet jednorazowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,30 PLN

Bilet jednorazowy uprawnia do jednorazowego przejazdu jednym środkiem transportu – autobusem bądź tramwajem.

Bilet jednorazowy uprawnia do korzystania z linii: normalnych, podmiejskich, pospiesznych oraz nocnych. Stanowi on dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w danym pojeździe i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

W przypadku  awaryjnego  przerwania  biegu  pojazdu  bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy pojazdem wskazanym  przez  przewoźnika, w którego pojeździe bilet skasowano. Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty. Skasowanego biletu nie wolno odstępować innej osobie.

Bilety czasowe

 1. Bilet 15-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 3,20 PLN
 2. Bilet 15-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 1,60 PLN
 3. Bilet 30-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 4,00 PLN
 4. Bilet 30-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,00 PLN
 5. Bilet 60-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 5,20 PLN
 6. Bilet 60-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 2,60 PLN
 7. Bilet 90-minutowy – na wszystkie linie – Normalny – 7,00 PLN
 8. Bilet 90-minutowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 3,50 PLN
 9. Bilet 24-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 15,00 PLN
 10. Bilet 24-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 7,50 PLN
 11. Bilet 48-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 26,00 PLN
 12. Bilet 48-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 13,00 PLN
 13. Bilet 72-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 32,00 PLN
 14. Bilet 72-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 16,00 PLN
 15. Bilet 168-godzinny – na wszystkie linie – Normalny – 54,00 PLN
 16. Bilet 168-godzinny – na wszystkie linie – Ulgowy – 27,00 PLN

Bilet czasowy przeznaczony jest do jednorazowego kasowania i zachowuje swoją ważność od momentu skasowania go przez okres: 15 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 24 godzin, 48 godzin, 72 godzin i 168 godzin. W okresie ważności biletu czasowego możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek. Czas przeznaczony na przesiadanie wlicza się do czasu podróży.

Skasowany bilet 15, 30, 60, 90-minutowy zachowuje ważność w sytuacjach awaryjnych uniemożliwiających kontynuację podróży tym samym tramwajem lub autobusem, w szczególności w sytuacji: awarii tramwaju lub autobusu, wypadku komunikacyjnego, braku zasilania pod warunkiem ponownego skasowania go w ciągu 30 minut od chwili wystąpienia powyższych okoliczności.

Skasowany bilet czasowy w tramwaju lub autobusie jest aktualny w innych tramwajach i autobusach na wszystkich typach linii w okresie jego ważności.

Dwa bilety czasowe ulgowe: 15-minutowe, 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne zastępują odpowiednio bilety pełnopłatne: 15-minutowe, 30-minutowe, 60-minutowe, 90-minutowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 72-godzinne i 168-godzinne, pod warunkiem jednoczesnego ich skasowania.

Bilety grupowe

 1. Bilet grupowy (do 15 osób) – na wszystkie linie – Normalny – 44,00 PLN
 2. Bilet grupowy (do 15 osób) – na wszystkie linie – Ulgowy – 22,00 PLN

Bilety grupowe uprawniają nie więcej niż 15 osób do korzystania z nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich typach linii do 30 minut liczonych od godziny skasowania biletu lub do jednokrotnego przejazdu środkiem komunikacji, w którym został skasowany, jednak nie dłużej niż do momentu dotarcia przez pojazd do przystanku końcowego właściwego dla danego kierunku linii lub ostatniego przystanku przed zjazdem do zajezdni.

Bilety okresowe kodowane na imiennej karcie URBANCARD

Bilety imienne:

 1. Bilet 7-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 38,00 PLN
 2. Bilet 7-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 19,00 PLN
 3. Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 110,00 PLN
 4. Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 55,00 PLN
 5. Bilet 30-dniowy – na dwie dowolne linie – Normalny – 74,00 PLN
 6. Bilet 30-dniowy – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 37,00 PLN
 7. Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 208,00 PLN
 8. Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 104,00 PLN
 9. Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 302,00 PLN
 10. Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 151,00 PLN
 11. Bilet 180-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 560,00 PLN
 12. Bilet 180-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 280,00 PLN
 13. Bilet 365-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 1050,00 PLN
 14. Bilet 365-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 525,00 PLN
 15. Bilet 4-miesięczny – na dwie dowolne linie – Normalny – 260,00 PLN
 16. Bilet 4-miesięczny – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 130,00 PLN
 17. Bilet 4-miesięczny – na wszystkie linie – Normalny – 400,00 PLN
 18. Bilet 4-miesięczny – na wszystkie linie – Ulgowy – 200,00 PLN
 19. Bilet 5-miesięczny – na dwie dowolne linie – Normalny – 304,00 PLN
 20. Bilet 5-miesięczny – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 152,00 PLN
 21. Bilet 5-miesięczny – na wszystkie linie – Normalny – 490,00 PLN
 22. Bilet 5-miesięczny – na wszystkie linie – Ulgowy – 245,00 PLN

Bilet imienny kodowany jest na spersonalizowanych (z nadrukowanym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika) Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD. Bilet imienny upoważnia wskazaną osobę do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, na określonych typach linii.

Bilet okresowy na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni.

Bilet semestralny czteromiesięczny imienny – uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było – do ostatniego dnia tego miesiąca.

Bilet semestralny pięciomiesięczny imienny – uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było – do ostatniego dnia tego miesiąca.

Bilety imienne „Nasz Wrocław”

 1. Bilet „Nasz Wrocław Kolej” – na wszystkie linie – Normalny – 1,00 PLN
 2. Bilet „Nasz Wrocław Kolej” – na wszystkie linie – Ulgowy – 0,50 PLN
 3. Bilet 7-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 30,00 PLN
 4. Bilet 7-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 15,00 PLN
 5. Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 90,00 PLN
 6. Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 45,00 PLN
 7. Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Normalny – 60,00 PLN
 8. Bilet 30-dniowy „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 30,00 PLN
 9. Bilet 60-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 170,00 PLN
 10. Bilet 60-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 85,00 PLN
 11. Bilet 90-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 240,00 PLN
 12. Bilet 90-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 120,00 PLN
 13. Bilet 180-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 420,00 PLN
 14. Bilet 180-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 210,00 PLN
 15. Bilet 365-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 800,00 PLN
 16. Bilet 365-dniowy „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 400,00 PLN
 17. Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Normalny – 194,00 PLN
 18. Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 97,00 PLN
 19. Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 300,00 PLN
 20. Bilet 4-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 150,00 PLN
 21. Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Normalny – 230,00 PLN
 22. Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na dwie dowolne linie – Ulgowy – 115,00 PLN
 23. Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Normalny – 370,00 PLN
 24. Bilet 5-miesięczny „Nasz Wrocław” – na wszystkie linie – Ulgowy – 185,00 PLN

Do korzystania z biletu imiennego „Nasz Wrocław”, uprawnione są osoby zamieszkałe we Wrocławiu i rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu, które posiadają aktywny status w programie „Nasz Wrocław”.

Bilet imienny „Nasz Wrocław” kodowany jest na spersonalizowanych (z nadrukowanym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika) Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD. Bilet imienny upoważnia wskazaną osobę do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, na określonych typach linii.

Bilet imienny „Nasz Wrocław” na dwie dowolne linie uprawnia do korzystania z dwóch wybranych linii, a także do korzystania z innych linii, których trasa przebiega w tym samym kierunku oraz wzdłuż trasy linii wskazanej na bilecie, tj. od przystanku oznaczonego tą samą nazwą rozpoczynającego wspólną trasę do ostatniego przystanku oznaczonego tą samą nazwą kończącego wspólną trasę, z wyłączeniem sytuacji wyjazdu i zjazdu do zajezdni.

Bilet semestralny czteromiesięczny imienny „Nasz Wrocław” – uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres czterech miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było – do ostatniego dnia tego miesiąca.

Bilet semestralny pięciomiesięczny imienny „Nasz Wrocław” – uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na dwóch dowolnych liniach lub wszystkich typach linii przez okres pięciu miesięcy liczony od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w piątym kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było – do ostatniego dnia tego miesiąca.

Bilet miesięczny „Nasz Wrocław Kolej” – uprawnia wskazaną na bilecie osobę do korzystania z przejazdów na wszystkich typach linii przez okres jednego miesiąca liczonego  od dnia wskazanego na bilecie, do dnia poprzedzającego odpowiadający mu dzień w kolejnym miesiącu, a gdyby takiego dnia nie było – do ostatniego dnia tego miesiąca.

Bilety na okaziciela

 1. Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 170,00 PLN
 2. Bilet 30-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 85,00 PLN
 3. Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 310,00 PLN
 4. Bilet 60-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 155,00 PLN
 5. Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Normalny – 430,00 PLN
 6. Bilet 90-dniowy – na wszystkie linie – Ulgowy – 215,00 PLN

Bilety na okaziciela kodowane są na niespersonalizowanych Wrocławskich Kartach Miejskich URBANCARD posiadających nadruk 'NA OKAZICIELA’. Bilet na okaziciela upoważnia jego posiadacza do podróżowania komunikacją miejską, w okresie trwania jego ważności, wszystkimi typami linii komunikacji miejskiej.

Aplikacja mobilna Urbancard

Aplikacja mobilna Urbancard ułatwia korzystanie z komunikacji miejskiej. W aplikacji mobilnej Urbancard można szybko i wygodnie kupić bilet jednorazowy, czasowy jak również okresowy. Bilety zakupione w aplikacji są ważne od momentu ich zakupu. W przypadku kontroli biletowej należy okazać ekran aplikacji z kodem QR. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie na platformę Android OS oraz IOS.

urbancard

Pobierz aplikację z google Play

Wniosek o wydanie karty UrbanCard

Funkcjonalność aplikacji UrbanCard

 • zakup biletów jednorazowych, czasowych oraz okresowych
 • możliwość wniesienia opłaty przy pomocy elektronicznej portmonetki, karty płatniczej, przelewu bankowego, portfela kartowego Masterpass, Google Pay/Apple Pay, Blik
 • W przypadku kontroli biletowej możliwość okazania biletu poprzez kod QR lub zbliżenie telefonu do czytnika kontrolerskiego (NFC)
 • składanie reklamacji
 • dostęp do modułu planowania podróży oraz rozkładów jazdy

Podatki od zakupu nieruchomości w Hiszpanii. Pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej w Hiszpanii.

administrator
Pozycjoner SEO, webmaster - projektowanie stron i sklepów internetowych, Wordpress, Prestashop, optymalizacji serwisów internetowych. Prywatnie pasjonat fotografii portretowej, muzyki, filmu, marketingu internetowego, programów graficznych. https://www.seowebmarketing.pl | https://www.instagram.com/seopoland

Leave feedback about this