13 lipca 2024
SEO pozycjonowanie
Prawo

Co to jest świadectwo energetyczne? Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale także dla właścicieli mieszkań. Każdy kto chce sprzedać lub wynająć mieszkanie będzie musiał posiadać odpowiedni dokument.

Kiedy nie jest wymagana charakterystyka energetyczną?

O świadectwo nie muszą starać się osoby, które budują dom na własny użytek i nie przekracza on 70m2.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne i jakie kary grożą za jego brak?

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków zaczęły funkcjonować już kilkanaście lat temu i jako pierwsi do ich sporządzania zostali zobligowanie właściciele domów budowanych po 2009 roku. Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej budynku będzie obowiązkowe nie tylko w przypadku nowo wybudowanych domów lub mieszkań, ale również starszych budynków.

28 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego. Nowe przepisy wprowadzą m.in. obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków. Kogo będzie dotyczył ten obowiązek? Kiedy rozpoczną się kontrole? Ile kosztuje świadectwo energetyczne? Lepiej to sprawdzić, gdyż za brak tego dokumentu grożą wysokie kary.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku wyznacza się metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku (metoda obliczeniowa) albo metodą opartą na faktycznie zużytej ilości energii (metoda zużyciowa).

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Obowiązek wynika również z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym oszacować koszty utrzymania związane z tym zapotrzebowaniem.

Właścicieli domów czekają kontrole. Kto musi mieć świadectwo energetyczne i jakie kary grożą za jego brak?

https://www.natopie.pl/porady/librus-funkcje-obsluga-jak-zalozyc-konto-na-portalu-librus#Jak_korzystac_z_Librusa

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, inaczej certyfikat lub paszport energetyczny, to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Znajdują się w nim obliczenia, dotyczące m.in. ilości energii używanej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne – nowelizacja ustawy od 28 kwietnia 2023

Świadectwa charakterystyki energetycznej obowiązują w Polsce od kilkunastu lat. Dotychczas obowiązywały wyłącznie właścicieli budynków, wybudowanych po 2009 roku. Natomiast 28 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Nakładać ona będzie obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla każdej nieruchomości – zarówno dla domów, jak i mieszkań.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku budynków istniejących sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej będzie konieczne przy transakcji najmu lub sprzedaży. Będzie to dotyczyć tylko nowych umów najmu, zawartych po wejściu nowelizacji prawa w życie. Co ważne, ustawa nie przewiduje obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków lub ich części, które są wykorzystywane na własny użytek.

W przypadku nowo wybudowanego budynku certyfikat energetyczny jest niezbędny już na etapie jego odbioru. Ponadto świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba będzie wyrobić w przypadku modernizacji budynku, która będzie miała wpływ na zużycie energii (np. wymiana okien, zmiana źródła ciepła, ocieplenie budynku lub jego rozbudowa).

Kiedy wymagane jest świadectwo energetyczne budynku?

W świadectwach charakterystyki energetycznej określa się wielkość zapotrzebowania na energię, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb energetycznych, związanych z użytkowaniem danego budynku lub jego części. W ustawie wskazane są sytuacje, w jakich wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. I tak:

 • świadectwo energetyczne należy przekazać kupującemu lub najemcy w momencie najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku; jeżeli sprzedaż lub najem dotyczy budynku świadectwo energetyczne, należy sporządzić dla całego budynku, a w przypadku sprzedaży lub najmu części budynku, np. jednego lokalu, wówczas należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej dla tej części budynku; informacja o przekazaniu świadectwa nabywcy nieruchomości przez zbywcę ma być odnotowana przez notariusza w akcie notarialnym,
 • świadectwo należy sporządzić i umieścić w widocznym miejscu w budynku o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2, który jest zajmowany przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,
 • świadectwo należy sporządzić dla budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w których są świadczone usługi dla ludności,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Inwestor musi załączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, który wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.

Domy do 70 m2 powierzchni zabudowy wznoszone w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Inwestora, są wyłączone z konieczności sporządzania świadectwa.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

W przypadku istniejących nieruchomości świadectwa charakterystyki energetycznej można uzyskać od audytorów energetycznych, czyli osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, które są wpisane do wykazu osób uprawnionych.

Charakterystykę energetyczną projektowanego budynku może sporządzić projektant budynku lub też audytor z uprawnieniami. Osoba sporządzająca świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie może ich wystawiać dla obiektów, których jest właścicielem. Taka praktyka podlega karze oraz usunięciu z rejestru osób uprawnionych do wydawania „paszportów energetycznych”.

Dokument powinien być sporządzony w wersji papierowej lub elektronicznej.

Świadectwo energetyczne budynku, nazywane również paszportem energetycznym, to dokument, który opisuje poziom zużycia energii w danym budynku. Zawiera zbiór danych i wskaźników energetycznych obiektu dotyczących jego zapotrzebowania na energię na cele:

 • systemu centralnego ogrzewania,
 • przygotowywania ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacji i klimatyzacji,
 • oświetlenia (w przypadku budynków użyteczności publicznej).

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Od wielu lat obowiązuje w Polsce świadectwo energetyczne. Czy jest obowiązkowe dla wszystkich? Na razie nie, ponieważ dotyczy obiektów wybudowanych po 2009 roku. Świadectwo energetyczne wymagane jest w sytuacji gdy budynek:

 • zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • będzie wynajmowany.

Warto podkreślić, że aktualnie nie ma możliwości zamieszkania w domu, który wybudowany został lub zmodernizowany po 2009 roku, jeśli nie ma on świadectwa energetycznego.

Świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla każdej transakcji na rynku nieruchomości.

Podstawą prawną regulującą przekazanie świadectwa (nazywanego przez niektórych certyfikatem energetycznym) jest Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) w art. 3.1:

 • Dla każdego budynku zbywanego na podstawie umowy sprzedaży lub budynku wynajmowanego występuje obowiązek prawny przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Oznacza to że przy każdym „ruchu” obrotu nieruchomością powinniśmy posiadać czy też otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej. Jako właściciel naszego własnego domu nie mamy obowiązku zlecania stworzenia takiego dokumentu.

Ustawodawca nie przewidział skutecznej formy rezygnacji z otrzymania świadectwa energetycznego. Żadne zapisy w akcie notarialnym czy też ustalenia słowne nie są zatem uznawane za ostateczne i obowiązujące. Świadectwo energetyczne powinno być przekazane przy każdej transakcji na rynku nieruchomości poza niżej opisanymi nielicznymi wyjątkami.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami dla właścicieli nieruchomości. W zależności od regionu Polski koszt wystawienia takiego certyfikatu waha się od 300 do nawet 1000 zł. Oprócz lokalizacji koszt wykonania świadectwa energetycznego uzależniony od wielu czynników, m.in. wielkości budynku i jego przeznaczenia, zastosowanych instalacji, stopnia skomplikowania bryły, a także dostępności dokumentacji technicznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest przez 10 lat od daty jego wystawienia. Wyjątkiem są budynki i lokale, w których dokonano prac modernizacyjnych, w wyniku których zmieniła się jakość systemu energetycznego oraz jego wydajność. W takim przypadku świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność. Wówczas należy bezwzględnie sporządzić nowy certyfikat.

Jakość środowiska jest parametrem mającym bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i długość życia. Świadectwo energetyczne jest swoistym „paszportem” określającym ilość energii nieodnawialnej jaką należy dostarczyć aby użytkować naszą nieruchomość. Obowiązki prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.). Ostatnia nowelizacja przepisów nastąpiła w 2022 roku, i obowiązuje od kwietnia 2023 r. Celem ustawy i rozporządzenia Unii Europejskiej (które wymusiło powstanie ustawy) jest uświadomienie obywatelom ilości energii jaką zużywają nasze domy.

Co zawiera świadectwo energetyczne?

Jak to zostało wspomniane powyżej świadectwo charakterystyki energetycznej ma na celu uświadomienie nam wszystkim ile nieodnawialnych zasobów naszej planety potrzebuje nasze mieszkanie do celów jego ogrzania i zapewnienia ciepłej wody użytkowej. W świadectwie wyszczególnione jest zużycie:

 • energii pierwotnej (EP) – energia pozyskiwana bezpośrednio z zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych)
 • energii końcowej (EK) – energia jaką należy zakupić u dostawcy. Jest to zatem rzeczywista energia „na wejściu” do mieszkania (energia stanowiąca nasz koszt).
 • energii użytkowej (EU) – energia jaką należy dostarczyć do ogrzania pomieszczeń naszego mieszkania. Po uwzględnieniu sprawności systemów wbudowanych energia ta może być przeliczona na energię końcową

Wydaje się zatem zasadne aby taki dokument posiadać, natomiast musimy zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń obliczeniowych. Nie zawsze świadectwo energetyczne odzwierciedla rzeczywisty poziom zużycia energii. Poniżej kilka przykładów wpływających na niedokładności obliczeniowe:

Regulacja grzejników – to czy wybraliśmy głowice termostatyczne za 10 zł, czy też kupiliśmy głowice za 40-50 zł wbrew pozorom ma znaczenie. Wszystkie termostaty mają te same cyferki i pokrętło, ale mają inne zwłoki w otwieraniu i zamykaniu zaworu (co wypływa na koszty).
swiadectwo energetyczne poznan kary za brak swiadectwa

Osad w instalacji – ilość kamienia i osadu w rurach wpływa na przepływ wody użytkowej i czynnika grzewczego. Niestety bez prac inwazyjnych (przecięcia rur) nie zawsze możliwe jest dokładne określenie stopnia zakamienia instalacji.

Błędy ocieplenia – mostki termiczne występujące w postaci błędów ułożenia wełny mogą wynikać np. z bytowania kuny na poddaszu. Uwzględnienie tego typu strat (zmieniających się w czasie) nie jest niestety możliwe.

Jakie budynki są zwolnione z wykonywania świadectwa energetycznego?

Regulacje w tym zakresie określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.) i zwalnia ona z obowiązków przekazywania świadectw energetycznych budynków, które (art. 4):

 • podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używane są jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 • przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2rok)

Upraszczając zatem wszystkie budynki wpisane na listę ochrony zabytków są zwolnione z posiadania świadectw charakterystyki energetycznej. W każdym innym przypadku możemy się domagać świadectwa od sprzedającego nieruchomość.

Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej

Regulacje szczegółowe w przypadku braku przekazania świadectwa energetycznego określa art. 11 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Przy braku świadectwa podczas aktu przeniesienia własności powinniśmy wystąpić do sprzedawcy pisemnie o przekazanie takiego dokumentu. Na wezwanie mamy 14 dni od daty aktu notarialnego. Sprzedawca musi przekazać świadectwo w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wezwania. Brak dokumentu daje nam prawo wykonania świadectwa na własny koszt (mamy na to 12 miesięcy) i obciążenia kosztem usługi naszego dewelopera.

Kary za brak dokumentacji budowlanej dotyczą innych przypadków. Ustawa nie określa także żadnych limitów kar, zatem regulacje ustawowe dotyczą stworzenia dokumentu i ewentualnej egzekucji powstania dokumentu jeśli strona sprzedająca się uchyla od przekazania świadectwa.

Sporządzanie świadectw energetycznych jest regulowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Każde świadectwo musi być zarejestrowane w globalnym rejestrze, a osoby sporządzające muszą posiadać stosowne uprawnienia.

Dotychczas kara za brak świadectwa energetycznego wynosiła 10 tys. zł. Zgodnie z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej ma ona wynieść kilka tysięcy złotych. Warto jednak zaznaczyć, że dokładna kwota kary ustalana będzie każdorazowo indywidualnie przez notariusza podczas sporządzania aktu notarialnego.

Czy kontrola świadectwa energetycznego jest obowiązkowa?

Posiadanie świadectwa energetycznego to nie jedyny obowiązek, jaki niesie ze sobą nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej. Już wkrótce do domów Polaków zapukają kontrolerzy, którzy sprawdzą, czy właściciele nieruchomości posiadają wymagane świadectwo energetyczne. Kontrola ogrzewania będzie także polegać na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania.

Według przepisów kontrola świadectwa energetycznego jest obowiązkowa. Jej częstotliwość zależeć będzie przede wszystkim od źródła ciepła, a mianowicie od jego rodzaju i mocy. Najczęściej kontrola będzie przeprowadzana co najmniej raz na dwa lata, najrzadziej raz na pięć. Warto jednak zaznaczyć, że ponownej kontroli można uniknąć. Jeśli po pierwszej kontroli nie zmieni się charakter energetyczny budynku, nie trzeba będzie jej przeprowadzać kolejny raz.

Kontrole świadectw energetycznych rozpoczną się wraz z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej, a więc 28 kwietnia 2023 roku.

Koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie jest sztywną, stałą kwotą. Wysokość opłaty jest uzależniona od różnych czynników w tym m.in.: od lokalizacji budynku, jego wielkości i przeznaczenia, konstrukcji przegród zewnętrznych i stopnia skomplikowania bryły, czy zastosowanych instalacji. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej może kosztować średnio od 300 do 1000 zł, przy czym koszt każdorazowo powinien być ustalony dla konkretnego obiektu podlegającego ocenie.

administrator
Pozycjoner SEO, webmaster - projektowanie stron i sklepów internetowych, Wordpress, Prestashop, optymalizacji serwisów internetowych. Prywatnie pasjonat fotografii portretowej, muzyki, filmu, marketingu internetowego, programów graficznych. https://www.seowebmarketing.pl | https://www.instagram.com/seopoland

Leave feedback about this