28 lutego 2024
SEO pozycjonowanie
Prawo

Polski paszport dla dziecka urodzonego w UK – procedury

paszport dla dziecka

Polski paszport dla dziecka urodzonego w UK – jak go uzyskać?

Jeśli jesteś Polakiem mieszkającym w Wielkiej Brytanii i niedawno zostałeś rodzicem, pewnie zastanawiasz się, jak uzyskać polski paszport dla swojego dziecka. Czy wiesz, jakie są procedury, jakie wnioski i gdzie należy złożyć? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania i przybliżyć Ci temat polskiego obywatelstwa dla dzieci urodzonych w UK.

Polacy w Wielkiej Brytanii to najliczniejsza grupa narodowościowa imigrantów w tym kraju. Według danych z 2018 roku, na terenie Wielkiej Brytanii mieszkało 905 tysięcy osób urodzonych w Polsce. Polki w Wielkiej Brytanii rodzą rocznie około 15 tysięcy dzieci, co stanowi około 2,5% wszystkich urodzeń w Anglii i Walii. Dzieci te mają prawo do posiadania zarówno brytyjskiego, jak i polskiego obywatelstwa, jeśli spełniają odpowiednie warunki.

Aby uzyskać polski paszport dla dziecka urodzonego w UK, trzeba przejść przez kilka etapów, które opisujemy poniżej. Zapraszamy do lektury!

Jak zrobić polski paszport dla dziecka UK?

Aby dziecko otrzymało paszport w UK potrzebna jest zgodna obojga rodziców. Możesz złożyć wniosek w polskiej Ambasadzie w Londynie lub w polskich konsulatach w Wielkiej Brytanii — w Manchesterze lub w Edynburgu. Wniosek o paszport dla dziecka poniżej 12. roku życia można też składać punkcie paszportowym Londyn-POSK.

 • Aby uzyskać polski paszport dla dziecka urodzonego w UK, najpierw musisz dokonać tłumaczenia zagranicznego aktu urodzenia dziecka, dzięki czemu otrzymasz odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia.
 • Następnie musisz złożyć wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka w jednym z konsulatów RP w UK. Możesz to zrobić osobiście lub przez Internet, jeśli dziecko nie ukończyło 12 lat.
 • Wniosek o paszport dla dziecka musi być podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli jeden z rodziców nie może się stawić, musi wyrazić pisemną zgodę na wydanie paszportu dla dziecka.
 • Do wniosku o paszport dla dziecka musisz dołączyć następujące dokumenty:
  • dowód osobisty lub paszport rodzica lub opiekuna prawnego, który składa wniosek
  • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka
  • dwa identyczne zdjęcia paszportowe dziecka, zgodne z wymogami
  • dowód zapłaty opłaty konsularnej za wydanie paszportu
 • Opłata konsularna za wydanie paszportu dla dziecka wynosi 30 GBP dla paszportu zwykłego i 15 GBP dla paszportu tymczasowego.
 • Termin realizacji sprawy wynosi około 6 tygodni dla paszportu zwykłego i około 2 tygodni dla paszportu tymczasowego.
 • Gotowy paszport dziecka możesz odebrać osobiście w konsulacie lub zamówić dostawę pocztą.

Paszport dla dziecka do lat 5 – gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka możesz złożyć w dowolnym urzędzie konsularnym RP. Pamiętaj, że nowy paszport odbierzesz w tym samym urzędzie, w którym składasz wniosek.
Czy musisz składać dokumenty osobiście?

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka składają osobiście:

 • matka, ojciec lub odpowiednio – opiekun prawny albo kurator lub
 • jeden z rodziców jeśli przedłoży dodatkowo jeden z poniżej wymienionych dokumentów (w zależności od sytuacji):

pisemną zgodę drugiego rodzica na wydanie paszportu dziecku, zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez notariusza (notary public); rodzic może wyrazić zgodę na wydanie dziecku paszportu także poprzez przesłanie na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) danego urzędu konsularnego pisma z wyrażeniem zgody, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

 • skrytka ESP w Londynie AMB_Londyn/SkrytkaESP
 • skrytka ESP w ​​​​​Belfaście KG-BELFAST/SkrytkaESP
 • skrytka ESP w ​​Edynburgu KG_Edynburg/SkrytkaESP
 • skrytka ESP w ​​​​​Manchesterze KG_Manchester/SkrytkaESP
 • prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego o pozbawieniu, ograniczeniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej, z którego wynika, że drugi rodzic (opiekun) nie ma prawa współdecydować w sprawie wydania dziecku paszportu,
 • prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dziecku bez zgody drugiego rodzica (opiekuna); przykładowa treść postanowienia sądu w Wlk. Brytanii:
  — “The applicant mother / father is given permission to apply for a Polish passport for (name of the child, his / her D.O.B.). The need for father’s / mother’s consent is dispensed with.”,
  — “By the way of a Specific Issue Order, the mother / father is hereby permitted to apply for a passport for the child (name of the child and his / her D.O.B.) without the consent of father / mother.”,
  — “The mother / father (…) is permitted solely and without the consent of the father / mother (…) to apply to the Polish Embassy in the UK for the issue of a Polish passport for (name of the child and his / her D.O.B.), and when required – to renew the Polish passport of (name of the child and his / her D.O.B.)”,
 • odpis zupełny polskiego aktu urodzenia, z którego wynika, że ojciec dziecka jest nieznany (nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa),
 • odpis aktu zgonu drugiego rodzica.

PAMIĘTAJ! Do orzeczeń sądów zagranicznych państw członkowskich UE należy załączyć oryginał świadectwa wydanego przez właściwy sąd, sporządzony na standardowym formularzu określonym w załączniku II do Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dot. jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylajace rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (tzw. Bruksela II bis).

PAMIĘTAJ! Dziecko, które nie ukończyło 5 lat, nie musi być obecne przy składaniu wniosku.

Jak umówisz się na spotkanie?

Na wizytę w sprawie złożenia wniosku o wydanie paszportu umów się za pomocą systemu e-konsulat. Co do zasady nie ma możliwości umówienia wizyty paszportowej przez e-mail lub telefon.

PAMIĘTAJ! Kilka dni przed wizytą paszportową otrzymasz automatyczną wiadomość z adresu ekonsulat@msz.pl ​​​​​​z przypomnieniem o zbliżającym się terminie. Będzie tam też link do samodzielnego odwołania wizyty, jeśli nie chcesz / nie możesz wziąć w niej udziału.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

Wniosek o wydanie przez Konsula RP paszportu dla dziecka złożysz w formie elektronicznej w czasie wizyty paszportowej. Pracownik konsularny wypełni wniosek przy użyciu elektronicznego formularza, a rodzice potwierdzą prawidłowość danych dziecka i zgodę na wydanie paszportu, składając podpisy na przeznaczonym do tego urządzeniu (Signature Pad).
Kolorową fotografię biometryczną dziecka – dowiedz się, jak powinno wyglądać zdjęcie.
Dołączenie fotografii do wniosku jest obowiązkowe. Nie ma późniejszej możliwości wymiany zdjęcia. Jeżeli fotografia nie zostanie załączona do wniosku, bądź nie będzie spełniała określonych wymogów, organ paszportowy nie przyjmie wniosku paszportowego.

Jeśli rodzice dziecka posiadają ważne dokumenty tożsamości (tj. ważne paszporty lub ważne dowody osobiste), to zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych – powinni je okazać na wizycie paszportowej dziecka. Jeśli jeden z rodziców jest obcokrajowcem, to musi okazać na wizycie paszportowej swój ważny dokument tożsamości (np. swój ważny paszport).
Dotychczasowy dokument paszportowy dziecka, jeśli taki dokument został mu już wydany.

Jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL, przed złożeniem wniosku o wydanie dokumentu paszportowego musisz dokonać transkrypcji (rejestracji) jego zagranicznego aktu urodzenia. Dziecko nie otrzyma paszportu bez numeru PESEL.
W przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora należy przedstawić wydane przez sąd dokumenty, potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku paszportowego w imieniu dziecka.

Jeśli wniosek o wydanie paszportu dla dziecka składa tylko jeden z rodziców / opiekunów prawnych, musi przedłożyć dodatkowo jeden z poniżej wymienionych dokumentów (w zależności od sytuacji):

 1. pisemną zgodę drugiego rodzica na wydanie paszportu dziecku, zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez notariusza (notary public); drugi rodzic może wyrazić swoją zgodę na wydanie dziecku paszportu także poprzez przesłanie na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) danego urzędu konsularnego pisma z wyrażeniem zgody, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
 2. prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego o pozbawieniu, ograniczeniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej, z którego wynika, że drugi rodzic (opiekun) nie ma prawa współdecydować w sprawie wydania dziecku paszportu,
 3. prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dziecku bez zgody drugiego rodzica (opiekuna); przykładowa treść postanowienia sądu w Wlk. Brytanii:
  — “The applicant mother / father is given permission to apply for Polish passports for (name of the child, his / her D.O.B.) until the child turns age eighteen. The need for father’s / mother’s consent is dispensed with.”
  — “By the way of a Specific Issue Order, the mother / father is hereby permitted to apply for a passport for the child (name of the child and his / her D.O.B.) until the child turns age eighteen without the consent of father / mother.”
  — “The mother / father (…) is permitted solely and without the consent of the father / mother (…) to apply to the Polish authorities in the UK for the issue of a Polish passport for (name of the child and his / her D.O.B.), and when required – to renew the Polish passport of (name of the child and his / her D.O.B.) in the future.”
 4. odpis zupełny polskiego aktu urodzenia, z którego wynika, że ojciec dziecka jest nieznany (nie nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa),
 5. odpis aktu zgonu drugiego rodzica.

PAMIĘTAJ! Do orzeczeń sądów zagranicznych państw członkowskich UE należy załączyć oryginał świadectwa wydanego przez właściwy sąd, sporządzony na standardowym formularzu określonym w załączniku II do Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dot. jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylajace rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (tzw. Bruksela II bis).

PAMIĘTAJ! W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa dziecka, albo innych danych potrzebnych do złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów, określonych w ustawie o dokumentach paszportowych.

PAMIĘTAJ! Jeśli dziecko posiada ciągle ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty – musisz go okazać w trakcie wizyty w urzędzie.

Ile zapłacisz?

Opłata za wydanie paszportu dla dziecka do lat 5 wynosi 31 GBP.
Opłaty przyjmowane są w kasie urzędu, przy składaniu wniosku. Akceptowane formy płatności: gotówka, karty kredytowe i debetowe, czek (tylko w Wydziale Konsularnym i Polonii Ambasady RP w Londynie).

Jaki jest termin realizacji sprawy?

Podczas składania wniosku pracownik urzędu konsularnego poda Ci przewidywany termin odbioru paszportu dziecka. Otrzymasz również pisemne potwierdzenie złożenia wniosku paszportowego. Na nim znajdziesz numer wniosku paszportowego – co będzie przydatne, jeśli będziesz chciał śledzić w Internecie stan realizacji sprawy. Średni czas oczekiwania na paszport biometryczny to ok. 6-8 tygodni. W niektórych sytuacjach termin ten może być dłuższy.

Jeśli pilnie potrzebujesz dokument tożsamości dla dziecka (na przykład z powodu konieczności pilnego wyjazdu) – złóż dodatkowy wniosek o paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport biometryczny. Otrzymasz go szybciej niż paszport biometryczny.

PAMIĘTAJ! Jeżeli planujesz podróż z dzieckiem do innego kraju na podstawie paszportu tymczasowego, sprawdź aktualne przepisy określające zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju. Upewnij się, że dziecko będzie mogło przekroczyć granicę na podstawie paszportu tymczasowego oraz jaki jest wymagany okres ważności takiego paszportu (przy wjeździe i wyjeździe). Pracownicy polskich urzędów konsularnych nie udzielają informacji nt. przepisów wjazdowych/wyjazdowych innych krajów.

Jak odbierzesz gotowy paszport dziecka?

Paszport dziecka może odebrać jedno z rodziców (opiekun / kurator) osobiście w urzędzie, w którym został złożony wniosek.

W dniu odbioru nowego dokumentu przynieś poprzedni paszport dziecka (albo jego paszport tymczasowy) do urzędu. Dotychczasowy dokument paszportowy zostanie anulowany (z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy) i zwrócony.

Pamiętaj:

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Omów tę kwestię podczas składania wniosku paszportowego.
 • że będziesz musiał złożyć pisemny, uzasadniony wniosek o wysłanie paszportu pocztą, ​a także pokryć koszt przesyłki (koperta Royal Mail “Special Delivery” do 100 g).

Konsul prześle paszport dziecka pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe, o ile jest to możliwe z zachowaniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu.

PAMIĘTAJ!

 • Jeśli jako sposób odbioru nowego paszportu dziecka wybrałeś przesyłkę i wiesz, że nowy paszport jest już gotowy – prześlij konsulowi dotychczasowy paszport dziecka (lub odpowiednio – jego paszport tymczasowy) w celu jego anulowania. Konsul zwróci Ci anulowany dokument dziecka, przesyłając go wraz z nowym paszportem. Pamiętaj, że obywatel nie może być w posiadaniu dwóch ważnych paszportów.
 • Konsul nie wysyła paszportów do obywatela przebywającego poza obszarem kompetencji urzędu konsularnego, który przyjął wniosek. Nie ma także możliwości wysłania paszportu wydanego przez krajowy organ paszportowy (wojewodę) do osoby przebywającej za granicą.

Jeśli otrzymałeś nowy paszport dziecka pocztą, musisz go samodzielnie aktywować za pośrednictwem dedykowanej usługi elektronicznej. W celu aktywacji paszportu potrzebujesz mieć:

 • dostęp do Internetu,
 • numer nowego paszportu dziecka,
 • numer wniosku (numer ten znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku o dokument paszportowy).

PAMIĘTAJ! Raz wybrany sposób odbioru dokumentu paszportowego nie może być później zmieniony. Jeśli w czasie wizyty paszportowej wybrałeś osobisty odbiór paszportu dziecka, musisz zgłosić się po niego osobiście do urzędu konsularnego.

Jak mogę uzyskać pierwszy paszport dla dziecka urodzonego za granicą?

Najpierw musisz dokonać transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, dzięki czemu otrzymasz odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia. W paszporcie (biometrycznym) zamieszcza się numer PESEL, do którego nadania niezbędny jest odpis polskiego aktu urodzenia.

Jak uzyskać numer PESEL?

O nadanie numeru PESEL występuje konsul – w związku ze złożeniem wniosku o wydanie paszportu dziecku, które nie posiada jeszcze numeru PESEL.

Pamiętaj, że konsul nie występuje o nadanie numeru PESEL w innych przypadkach, niż w związku ze sprawą wydania paszportu lub paszportu tymczasowego.

Co robić, gdy jeden z rodzic nie może być obecny przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla dziecka?

Rodzic, który nie może być obecny przy składaniu wniosku o paszport dla dziecka, może wyrazić zgodę na wydanie dziecku tego dokumentu, wypełniając stosowne oświadczenie w formie papierowej. Własnoręczność podpisu na tym oświadczeniu musi potwierdzić notariusz (w Wlk. Brytanii – notary public) lub organ paszportowy (konsul, wojewoda). Dopuszcza się także możliwość wyrażenia zgody przez rodzica na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zwróć się do konsula o wzór pisemnej zgody na wydanie dokumentu paszportowego dziecku.

Nie mam polskiego aktu urodzenia dziecka, a dziecko nie ma nadanego numeru PESEL; czy mogę mimo to otrzymać dla niego paszport lub paszport tymczasowy?

Co do zasady – nie. Zgodnie z przepisami, aby wyrobić pierwszy paszport dla dziecka oraz by nadany mu został numer PESEL, konsul musi zobaczyć odpis zupełny lub skrócony polskiego aktu urodzenia. Musisz więc najpierw zarejestrować zagraniczny akt urodzenia dziecka w dowolnie wybranycm polskim USC, zanim będziesz mógł starać się o paszport / paszport tymczasowy dla dziecka.

Czy polskie dziecko urodzone w Anglii ma obywatelstwo angielskie?

Jeśli dziecko urodziło się i mieszka w Wielkiej Brytanii od 10 lat i nie opuściło kraju na dłużej niż 90 dni w żadnym z tych 10 lat, nie ma wtedy znaczenia status rodziców. – Czyli w takiej sytuacji żadne z rodziców nie musi mieć obywatelstwa brytyjskiego, ani posiadać statusu stałego rezydenta – objaśnia prawniczka.

Co jest potrzebne do wyrobienia paszportu brytyjskiego dla dziecka?

Do poparcia naszego wniosku potrzebne będą m.in.:

 • 2 zdjęcia dziecka
 • akt urodzenia dziecka
 • dowód tożsamości jednego z rodziców (może być to dowód lub paszport)
 • dokument potwierdzający rezydenturę lub status osoby osiedlonej w UK
 • dokumenty potwierdzające minimalne zarobki (jeśli potrzebne)

Czy można mieć podwójne obywatelstwo polskie i brytyjskie?

W myśl obowiązujących w Polsce przepisów, głównie Ustawy o obywatelstwie polskim, posiadanie przez obywateli RP podwójnego obywatelstwa jest dopuszczalne, jednak nie skutkuje ono prawem do przedkładania obywatelstwa obcego nad polskie i w żadnym wypadku obywatel polski na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może żądać przed organami państwowymi, aby traktowano go jako obywatela innego państwa.

Załączniki:

Zgoda na wydanie paszportu dla dziecka (PL-EN).pdf 0.10MB

Podstawa prawna

Ustawa z dnia z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Ambasada RP w Londynie

adres: 47 Portland Place, Londyn W1B 1JH
telefon: +44 (0) 207 2913 520
e-mail: londyn@msz.gov.pl
skrytka ESP: AMB_Londyn/SkrytkaESP

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Londynie

adres: 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London
telefon: +44 (0) 207 8228 900
faks: +44 (0) 207 936 35 71
e-mail: londyn.konsul@msz.gov.pl
skrytka ESP: AMB_Londyn/SkrytkaESP

Okręg konsularny Konsula RP w Londynie obejmuje: Bedfordshire, Berkshire, Bristol, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cornwall, Devon, Dorset, East Sussex, Essex, Gloucestershire, Greater London, Hampshire, Herefordshire, Kent, Norfolk, Northhamptonshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Warwickshire, West Sussex, Wiltshire, Worcestershire, West Midlands, Isle of Wight, Channel Islands (Jersey, Guernsey), Gibraltar oraz terytoria zamorskie.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 10:30-17:30
wtorek-piątek 8:50-16:00

 

Konsulat Generalny RP w Edynburgu

adres: 2 Kinnear Road, EH3 5PE Edinburgh
telefon: +44 131 5520301
e-mail: edynburg.konsul@msz.gov.pl
skrytka ESP: KG_Edynburg/SkrytkaESP (nazwa: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu)

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu obejmuje Szkocję.

Kontakt e-mail:
w sprawach paszportowych i profilu zaufanego: edynburg.paszporty@msz.gov.pl
w sprawach prawnych, obywatelskich i pomocy konsularnej: edynburg.prawny@msz.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 10:30-17:00
wtorek-piątek 9:00-15:30

Konsulat Generalny RP w Belfaście

adres: 67 Malone Road, BT9 6SB , Belfast
telefon: +44 28 96209500
e-mail: belfast.konsul@msz.gov.pl
skrytka ESP: KG-BELFAST/SkrytkaESP

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Belfaście obejmuje Irlandię Północną.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00-17:30
wtorek-piątek 9:30-15:00

Konsulat Generalny RP w Manchesterze

adres: Manchester One, 51 Portland Street, M1 3LD Manchester
telefon: +44 161 245 4130
faks: +44 (0) 161 236 87 09
e-mail: manchester.konsul@msz.gov.pl
skrytka ESP: KG_Manchester/SkrytkaESP

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze obejmuje: Cheshire, Cumbria, Derbyshire, Durham, Greater Manchester, East Riding of Yorkshire, Lancashire, Leicestershire, Lincolnshire, Merseyside, Northumberland, Nottinghamshire, Shropshire, Staffordshire, Tyne and Wear, North Yorkshire, Rutland, South Yorkshire, West Yorkshire, Isle of Man oraz cały obszar Walii.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 10:40-17:15
wtorek-piątek 9:00-15:15

zdjęcie: pixabay.pl

Leave feedback about this