28 listopada 2023
SEO pozycjonowanie
Zdrowie

Kim jest asystent medyczny? Uprawnienia asystenta medycznego

Asystent medyczny to osoba, bez której niektórzy lekarze już teraz nie wyobrażają sobie pracy. Może odciążyć lekarzy w kwestiach formalnych, wypełniając kartotekę i zajmując się uciążliwą biurokracją. Takie stanowisko jest szczególnie potrzebne w placówkach z dużą liczbą pacjentów i małą ilością czasu na tworzenie dokumentacji.

Uprawnienia asystenta medycznego

Asystent może sprawdzać historię choroby, przekazywać pacjentom informacje na temat wykonywanego zabiegu, notować przebieg wizyty czy dbać o porządek w gabinecie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami asystent medyczny ma także możliwość wystawiania elektronicznych recept, skierowań i zwolnień lekarskich. W tym celu potrzebuje upoważnienia udzielonego mu przez lekarza lub lekarza dentystę. Należy przy tym pamiętać, że asystent medyczny może wystawiać te dokumenty tylko w postaci elektronicznej.

Brzmi jak duże ułatwienie? Aby jednak je wprowadzić, należy dopełnić formalności. W tym celu lekarz musi zgłosić wybraną osobę do oficjalnego Rejestru Asystentów Medycznych. Upoważnienie ważne jest 12 miesięcy. Po tym okresie możliwe jest jego przedłużenie o kolejny rok. Uprawnienia te mogą też zostać wycofane – na przykład w sytuacji utraty prawa do wykonywania zawodu przez lekarza, który je wystawił. Co ciekawe, asystent medyczny może otrzymać uprawnienia od więcej niż jednego lekarza.

Należy zaznaczyć, że asystent nie ma żadnego wpływu na decyzje dotyczące przebiegu leczenia. Wszystkie wytyczne podaje mu lekarz, od którego otrzymał stosowne uprawnienie. Zadaniem asystenta medycznego jest wyłącznie uzupełnienie podanych mu wcześniej treści, co przyspiesza proces uzupełniania dokumentacji medycznej.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Głównym celem ustawy jest umożliwienie wystawienia, na podstawie dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy przez osobę inną niż lekarz, wykonującą zawód medyczny.

Art. 1 ustawy nowelizującej wprowadza nowy art. 54a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dotyczący umocowania do tej czynności asystenta medycznego.

Wprowadzenie takiego rozwiązania ma przyczynić się do optymalizacji pracy lekarzy, którzy dzięki wprowadzonej nowelizacji będą mogli więcej czasu poświęcić pacjentom. Ustawa przewiduje, że do wystawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy, przez inną niż lekarz osobę, potrzebne będzie osobne upoważnienie lekarza, który ma utworzony profil informacyjny.

Rejestr asystentów medycznych

Zgodnie z ustawą, Rejestr Asystentów Medycznych będzie obejmował upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz zawierał dane wystawiających zaświadczenia, a także osób upoważnionych, daty obowiązywania upoważnień, informacje o ich cofnięciu albo wygaśnięciu oraz jaka była przyczyna cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia. Administratorem będzie minister zdrowia. Ustawa nadaje uprawnienie dla ZUS do weryfikowania możliwości udostępniania danej osobie elektronicznego wystawiania zaświadczeń lekarskich.

W art. 2 ustawy zmieniana jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiana ma na celu wykonanie wyroku SK 18/17 z dnia 19 czerwca 2018 r. (Dz. U. poz. 1241) Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzającego niezgodność § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 oraz z 2017 r. poz. 1541) z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji: „w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne zamieszczenie symbolu przyczyny niepełnosprawności, a w konsekwencji rodzaju choroby, w szczególności choroby psychicznej, jako przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności”. Ustawa zmienia art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poprzez uzupełnienie przepisów dotyczących zakresu informacji umieszczanych w orzeczeniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

NFZ sfinansuje informatyzację

W art. 3 zawarte są zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które rozszerzają zakres działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Ustawa zakłada, że do zakresu działania NFZ należeć będzie również finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie. Ustawa przewiduje w art. 4 ust. 3, że minister właściwy do spraw zdrowia może dofinansować w 2018 r., w formie dotacji celowej, do kwoty 50 mln zł przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia, zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz koszty niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy.

Art. 31b. – [Rejestr Asystentów Medycznych] – System informacji w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw Dz.U.2022.1555 t.j. Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2023 r. do: 21 czerwca 2023 r.

Art. 31b. [Rejestr Asystentów Medycznych]
1.
RAM jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane o pracownikach medycznych i osobach wykonujących zawód medyczny, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, upoważnionych do wykonywania czynności określonych w art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanych dalej “osobami upoważnionymi”, umożliwiający pracownikowi medycznemu udzielenie tego upoważnienia.
2.
Administratorem danych gromadzonych w RAM jest minister właściwy do spraw zdrowia.
3.
W celu udzielenia upoważnienia osoba uprawniona do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w imieniu podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, za pośrednictwem rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, otrzymuje uprawnienia w RAM i zakłada konta:
1)
podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
2)
pracownika medycznego;
3)
osoby upoważnionej.
4.
W przypadku istnienia konta w RAM drugiego konta nie zakłada się.
5.
Udzielenie upoważnienia następuje przez jego wytworzenie w RAM przez:
1)
pracownika medycznego albo
2)
osobę upoważnioną, albo
3)
podmiot wykonujący działalność leczniczą – za pomocą konta, o którym mowa w ust. 3, oraz jego podpisanie przez pracownika medycznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w postaci elektronicznej dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
6.
Okręgowa izba lekarska może również otrzymać uprawnienia w RAM i założyć konto okręgowej izby lekarskiej lub konta, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7.
RAM zawiera następujące dane:
1)
dotyczące pracownika medycznego:
a)
imię i nazwisko,
b)
numer prawa wykonywania zawodu,
c)
numer PESEL;
2)
dotyczące osoby upoważnionej:
a)
imię i nazwisko,
b)
numer PESEL,
c)
określenie zawodu medycznego, jaki wykonuje, i numer prawa wykonywania tego zawodu medycznego, jeżeli posiada, lub wskazanie, że jest osobą wykonującą czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
3)
datę, od której wystawione upoważnienie obowiązuje;
4)
okres, na jaki udzielono upoważnienie;
5)
datę cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia;
6)
określenie przyczyny cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia;
7)
unikalny identyfikator upoważnienia nadany przez RAM.
8.
Minister właściwy do spraw zdrowia udostępnia odpowiednio usługodawcom w odniesieniu do recept, zleceń na zaopatrzenie, zleceń naprawy, skierowań i Karty Szczepień lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w odniesieniu do zaświadczeń lekarskich raz dziennie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 2 1it. b oraz pkt 3-5, a także datę ostatniej aktualizacji wpisu w RAM i przyczynę tej aktualizacji, w formie dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie XML oraz opatrzonego pieczęcią elektroniczną.
9.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie udostępnionej informacji, o której mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, dokonuje weryfikacji, czy możliwe jest udostępnienie osobie upoważnionej możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, i przekazuje wynik tej weryfikacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przez wprowadzenie tego wyniku do RAM, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ten rejestr, w formie dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie XML oraz opatrzonego pieczęcią elektroniczną.
10.
Upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich obowiązuje od dnia otrzymania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 9, albo od wprowadzonej przez wystawiającego zaświadczenie lekarskie daty obowiązywania upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich – w zależności, która z okoliczności nastąpi później.
11.
Upoważnienie do wystawiania recept, zleceń na zaopatrzenie, zleceń naprawy i skierowań, a także do dokonywania wpisów w Karcie Szczepień obowiązuje od dnia następującego po dniu jego udzielenia albo od wprowadzonej przez wystawiającego daty obowiązywania upoważnienia – w zależności, która z okoliczności nastąpi później.
12.
Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, są przechowywane w RAM.
13.
Informacje określone w ust. 8 minister właściwy do spraw zdrowia udostępnia także Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
14.
Elektroniczna dokumentacja medyczna jest podpisywana przez pracownika medycznego lub osobę przez niego upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
15.
Do wykorzystania sposobu potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w postaci elektronicznej dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest konieczne uzyskanie upoważnienia wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wystawiania zaświadczeń lekarskich, w tym również przez osoby wykonujące inne zawody medyczne niż wskazane w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Źródło: Prezydent.pl

Leave feedback about this